ІІ Міжнародна науково-практична конференція


19-20 травня 2011 року в Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика. В конференції взяли участь представники України, США, Республіки Білорусь,  Російської Федерації, Казахстану. На конференції були представлено понад 100 доповідей науковців, викладачів ВНЗ, вчителів-новаторів, працівників системи освіти, всі, кого цікавлять інноваційні процеси в освіті. Конференція проходила під егідою Міністерства освіти і науки України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. В даному заході партнерами Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти були: Полтавський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Харківський регіональний інститут Національної Академії державного управління при Президентові України, Мінський обласний інститут розвитку освіти (Білорусь), Казахстано-Американський вільний університет (м. Усть-Каменогорськ, Казахстан)

Робочими мовами конференції були визначені: українська, російська, англійська, німецька.

 

 На конференції розглядалися наступні питання:                  

 

1. Управління суспільним розвитком: проблеми, пошуки, перспективи.

2. Теоретичні основи інноваційних процесів в навчальних закладах.

3. Розвиток педагогічної майстерності викладача ВНЗ в умовах інформаційно-технологічного суспільства.

4. Духовно-моральне та патріотичне виховання дітей та молоді.

5. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

6. Психологія управління: теоретичний та практичний аспекти.

         Відкрив пленарну частину конференції В.Ф. Живодьор – Заслужений учитель УРСР,  ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, який у своєму виступі зазначив важливість та пріоритетність впровадження інновацій як в педагогічну діяльність навчальних закладів всіх рівнів, та наголосив про важливість інноваційних процесів для всіх галузей народного господарства.

 Пленарне засідання яке відбувалося 19 травня, пройшло під головуванням завідувача кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата наук з державного управління Медведєва І.А.

20 травня на конференції відбувалася робота в секціях за наступними напрямками:

 

Секція  №1. Державне управління інноваційними процесами в суспільстві.

Секція  №2. Розвиток педагогічної майстерності викладача ВНЗ в умовах інформаційно-технологічного суспільства. Майстер-клас «Лабораторія науковця»

Секція  №3. Теоретичні основи інноваційних процесів в навчальних закладах.

Секція №4. Психологічні аспекти запровадження інновацій в управлінні освітніми організаціями.

Секція  №5. Інноваційна складова виховання та духовності.

Найбільшу зацікавленість викликали доповіді наступних учасників:

 

        

БІЛИК НАДІЯ ІВАНІВНА

Полтавський обласний  інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М.В. Остроградського,

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності, головний редактор журналу «Імідж сучасного педагога»

 

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ДЖОРДЖ ПОЛ КЕРРИЛЕЙ

Христианский университет штата Кентукки (США), адъюнкт-профессор

 

НА ПУТИ К МОРАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ: ЛУЧШЕЙ ИННОВАЦИЕЙ ПОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ» - СЕМЬЕ И ОБРАЗОВАНИЮ”

 

КАРАМУШКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Член-кореспондент НАПН України, завідувачка лабораторії  організаційної психології Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, м. Київ

ВОЗНЮК АЛЛА ВІКТОРІВНА

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

 

КОРЖЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор філософ.н., професор кафедри філософії та політології

БАРАНОВА АЛЛА ВІТАЛІЇВНА

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, аспірант кафедри державного управління та менеджменту

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ВИХОВНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ

 

КРЮКОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРЕВИЧ

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,

доктор наук з державного управління, професор

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

МАРКИНА ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского, директор Общественной организации «Детский физкультурно-оздоровительный центр», старший преподаватель

БУКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедры физической реабилитации

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮ-ЩЕГО БРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

ОГІРКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій,

доктор філософії, кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА – МОГУТНІЙ ЧИННИК

ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

 

 

 

ПОНОМАРЕНКО БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ Российская академия государственной службы  при Президенте Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ

СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

 

СЕМЕНОГ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,

доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник

 

 

КУЛЬТУРА СУБ’ЄКТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СИТНИКОВА С.В.

Минский областной институт развития образования, к.пед.н., доцент, ректор 

ОСИПЕНКО Л.Е.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОПЫТОМ КАК БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ

 

СОЛДАТЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор пед. наук, завідувач відділу теорії та історії педагогічної майстерності

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

СПЕНСЕР МЕРЕДИТ

Университет Риджент Вирджиния Бич, штат Вирджиния США , профессор факультета государственного управления

 

 

ЦЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

ФОМІЦЬКА НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, к.держ. упр., доцент кафедри державного управління та менеджменту

 

 

 

ПІДСТАВИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

 

ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

Запорізький національний університет,

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності

 

ПРОФЕСІЙНА СВІДОМІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА:

ВІД МОДЕЛІ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

 

АЛЄКСЄЄВА ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, студентка 3-го курсу.

 

 

 

3-Я ТА 4-А ІНФОРМАЦІЙНІ РЕВОЛЮЦІЇ: ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ГЛОБАЛІЗАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ

ДАШУТІН ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

доктор політичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

ШТИКА ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

 

В проекті рішення учасники ІІ Міжнародної науково-практичної конференція «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика»зазначили, що вона була  присвячена нагальній та важливій темі, особливо з погляду реформ в галузі освіти, викликаних входженням України в міжнародне соціально-економічне та освітнє середовище. В часи неминучих та закономірних змін дуже важливим є методологічне осмислення процесів, що відбуваються у суспільстві. Не менш важливим є також і відстеження у практичній діяльності змін, що відбуваються у житті людства.

В більшості доповідей звучала думка про те, що інновації  набувають в розвитку людства все більшого значення. В суспільстві поступово поширюється розуміння того, що через систему освіти людство відтворює та змінює саме себе як соціальну спільноту. На інформаційному етапі розвитку суспільства все більшого значення набуває здатність особистості здобувати нові знання. Такі соціальні вимоги, зокрема, викликають потребу перегляду наявних організаційно-управлінських та педагогічних методів, уявлень, конкретних методик та технологій. У свою чергу соціальні виклики здебільшого пов'язані зі світоглядними, методологічними, а отже і психологічними зрушеннями. Саме тому інноватика, інноваційні впровадження в суспільних процесах, зокрема й у системі освіти потребують ретельних та всебічних досліджень, співробітництва фахівців із різних галузей знань - філософів, психологів, методистів, педагогів-практиків, спеціалістів у галузі державного управління, охорони здоров'я, фізичної реабілітації та багатьох інших.

У переважній більшості доповідей конференції зазначалось, що лінійне мислення в світі має бути подолане, натомість одним з найважливіших завдань є формування глобального інноваційного мислення, як такого, що відповідає викликам часу. Таким чином інновації в суспільній діяльності формують у суспільстві нелінійне мислення, і стають, з одного боку, найважливішою детермінантою особистості, а з іншої - найсуттєвішим чинником сучасної соціальної модернізації.

Конференція зазначає, що з погляду на те значення, яке набувають інновації в інформаційному суспільстві, необхідно посилити дослідження в галузі суспільних та гуманітарних наук, спрямувати зусилля на розвідки значення інновацій як соціального механізму становлення особистості та соціального чинника соціальних змін, а також світоглядної та методологічної ролі нових парадигм мислення у впровадженні освітній інновацій.

В роботі конференції були розкриті різнопланові методичні проблеми сучасних суспільних та освітніх інновацій. Було підкреслено, що інноваційні процеси у ХХІ столітті потребують інтеграції зусиль органів влади, органів місцевого самоврядування, представників науки в галузі державного управління, психологів, педагогів, методистів, вчителів-дослідників. Показано, що вирішення таких проблем передбачають змістовні зміни в основних сферах практичної діяльності громадян незалежно від їх віку та освіти. Особливої уваги набуває інноваційна діяльність учнів, студентів, педагогів – як звпорука випереджального розвитку держави. Особливо наголошувалося на необхідності широкого використання сучасних ідей, інформаційних технологій, особистісно-зорієнтованого навчання, активних методів навчання, оптимізації педагогічного спілкування.

Одним з важливих питань сучасної науки, інноваційної зокрема, є питання про збереження соціалізованого життєвого середовища для дітей і дорослих. На конференції окремо обговорювалися питання  інноваційних освітніх технологій, інновацій в державному управлінні, інновацій в психологічній науці. З цього приводу було виокремлено основні підходи до даних напрямків наукової діяльності, підкреслено необхідність спеціальної роботи щодо збереження соціального, культурного, освітнього, психологічного середовища, як складові суспільного розвитку держави. Також підкреслюється необхідність особливо дбати не лише про фізичне, а і про психічне здоров’я учнів та педагогів.

 

Практично значущими в проблематиці інновацій є питання моніторингу їх корисності.  З цього приводу конференція підкреслює, що оцінювання інноваційної діяльності (як в матеріальному так і у духовному вимірах) повинно бути побудоване на змістовних якісних та переконливих кількісних показниках, відображувати основні соціально-економічні та гуманітарні чинники сучасного прогресу.

Конференція підкреслює, виходить із пропозицією створити творчу групу для внесення пропозицій та доопрацювання даних рекомендацій та доручити Ректорату КЗ Сумський ОІППО та вищезгаданій творчій групі розробити пропозиції для державних органів влади та представників державної влади на місцях та органів місцевого самоврядування з метою, активного впровадження інновацій в суспільну діяльність держави. Досить вдалою та такою, що за основними своїми параметрами відповідає сучасним гуманітарним ідеалам, вимогам розвитку особистості та суспільного сталого економічного розвитку. З цих причин інноваційні технології як чинник суспільного розвитку заслуговують на високу оцінку їх позитивного впливу на людство,  і повинні бути   поширені та підтримані всім суспільством та широким загалом населення. Крім того, конференція вважає доцільним регіональним та управління освіти відділам освіти започаткувати конкурси методичних розробок вчителів, та творчих робіт учнів з питань інноваційного розвитку, на наступній конференції нагородити переможців цього конкурсу.

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO