Навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку

NavchViddil

Час утворення – 21 грудня 2015 року (у 2008-2015 рр. у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти існував навчально-методичний відділ післядипломної освіти, у 2008-2005 рр. – методичний центр, у 2005-2003 рр. – методичні кабінети, до 2000 р. – методисти з окремих навчальних дисциплін (предметів).

Навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку (надалі відділ) Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (СОІППО) – структурний підрозділ інституту та науково-методична установа системи післядипломної педагогічної освіти, що здійснює діяльність, пов’язану з організацією післядипломної освіти педагогічних кадрів; підвищенням їх науково-методичного рівня, фахової майстерності та наданням методичної допомоги педагогічним і керівним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів.

Кадровий склад відділу – 1 завідувач відділу, 11 методистів.

Список методистів:

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, напрям роботи

 1.  

Сердюк Оксана Петрівна

завідувач відділу, мистецька освітня галузь

2.

Кісільова Марина Вікторівна

методист соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, біологія та екологія

3.

Кононенко Ольга Вікторівна

методист мовно-літературної освітньої галузі

4.

Коренева Ірина Василівна

методист технологічної освітньої галузі

5.

Курган Ольга Володимирівна

методист з початкової освіти

6.

Метейко Алла Володимирівна

методист природничої освітньої галузі, хімія

7.

Міщенко Лариса Борисівна

методист з дошкільного виховання

8.

Перлик Вікторія Володимирівна

методист з управлінської діяльності

9.

Попов Володимир Денисович

методист з географії та економіки

10.

Свєтлова Тетяна Володимирівна

методист математичної освітньої галузі, інформатичної освітньої галузі

11.

Сукачова Наталія Михайлівна

методист з фізики та астрономії

12.

Третьякова Олена Василівна

методист громадянської та історичної освітньої галузі, виховна роботи

Підпорядкований відділ проректору з науково-педагогічної та методичної роботи –

Удовиченко Ірині Віталіївні.

Метою діяльності відділу є організація безперервної роботи методичної служби області, підвищення науково-методичного рівня і фахової майстерності педагогічних і керівних кадрів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної закладів освіти.

Основні функції діяльності навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку

Цільові функції:

інформаційно-коригуюча – спрямована на корекцію та оновлення інформації, яка постійно змінюється в результаті розвитку суспільства, освіти і науки, впровадження нових освітніх технологій;

компенсаторна – надання педагогам інформації, яка не була отримана під час навчання для здобуття вищої педагогічної освіти;

відновлювальна – оновлення знань і вмінь, які були частково або повністю втрачені в процесі трудової діяльності;

прогностична (або випереджальна) – врахування перспективи розвитку освіти та управління освітою, спрямування на використання новітніх ідей та технологій у педагогічній, керівній практиці;

навчальна – передача знань педагогам за напрямами методики, дидактики, фаху, змісту та теорії управління освітою; відпрацювання умінь та набуття відповідних навиків.

Організаційні функції:

діагностична – систематичне вивчення реального стану та рівня професійної компетентності педагогічних та керівних кадрів;

моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації кадрів;

організаційно-координуюча – удосконалення координації діяльності суб’єктів підвищення професійної компетенції на різних рівнях (від обласного інституту післядипломної педагогічної освіти до методичних кабінетів та об’єднань (кафедр) закладів освіти) з метою уникнення дублювання у змісті та організації роботи з педагогічними та керівними кадрами;

контрольно-інформаційна – створення та підтримка зворотного зв’язку, системи інформаційного забезпечення (бази даних про якісні та кількісні показники, зміни) на всіх рівнях структурних підрозділів підвищення професійної компетентності кадрів;

маркетингова – підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів та конкурентноздатності підрозділу з урахуванням економічних, інноваційних, фінансових, соціальних та інших умов формування реклами, ціноутворення освітніх послуг у закладах освіти, установах освіти.

Соціально-психологічні функції спрямовані на популяризацію підвищення рівня професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів, що має сприяти мотивації та розвитку їх творчої активності.

Напрями діяльності навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку:

науково-методичний – проведення досліджень у галузях: методології, змісту, теорії управління освітою; організація науково-дослідної роботи; супровід процесу атестації педагогічних працівників, закладів освіти, викладання базових дисциплін;

плануючо-організаційний – організація та проведення науково-методичних заходів для всіх категорій педагогічних працівників; робота з обдарованими дітьми; організація представницьких заходів тощо;

експериментально-дослідний – дослідження, експериментальна перевірка, апробація освітніх інновацій в галузі дидактики, педагогіки, психології, методики, фаху, державного управління освітою, освітнього менеджменту тощо;

навчальний – просвітницька робота в системі освіти, популяризація передового педагогічного досвіду та інновацій в освіті;

інформаційно-аналітиrо-консалтинговий – надання інформаційних послуг закладам освіти, збір, аналіз, систематизація, обробка, узагальнення інформації;

психолого-педагогічний – відповідний супровід навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, консультування педагогічних працівників;

редакційно-видавничий – розробка, видання, редагування, рецензування науково-методичних посібників, рекомендацій, статей тощо;

коригуючий – координація методичної роботи педагогів та керівних кадрів області в атестаційний та післяатестаційний періоди.

Основні завдання діяльності навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку:

організація пошукових досліджень у галузі розробки, упровадження методик і технологій навчання та виховання, інклюзивної освіти, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними працівниками у галузі освіти, участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп тощо;

– організація, спільно з науково-дослідними, науковими інститутами, громадськими організаціями, експериментальної роботи з питань навчання та виховання, апробація інновацій у галузі освіти;

організація проведення в області міжнародних, всеукраїнських, авторських заходів;

організація та проведення представницьких педагогічних заходів (міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів): педагогічних виставок, ярмарок, фестивалів, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, педагогічних читань тощо у формі он-лайн, ве-бінар, інтернет-прес заходів; організація обласних заходів по роботі з обдарованою учнівською молодцю, шляхом проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, тренувальних зборів в інноваційних формах (колоквіуми, польові збори) тощо;

організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів галузі освіти з питань управлінської діяльності, документообігу, акредитації, атестації, ліцензування закладів освіти, освітнього коучінгу;

організація та проведення (згідно з планом роботи КЗ СОІППО) педагогічної практики на курсах підвищення кваліфікації, спецкурсів з методики викладання навчальних предметів для вчителів області;

аналіз кадрового складу вчителів області, визначення потреб з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та надання відповідної сервісної методичної допомоги;

оптимізація управлінської діяльності навчальних закладів;

розробка, апробація та впровадження освітніх систем, технологій;

упровадження перспективного педагогічного досвіду в практику роботи закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, консультування з питань упровадження сучасних форм методичної роботи (майстер-клас, лінгво-школа, методичний консиліум, мобільна спільнота, дидактико-методична студія та ін.);

розробка навчального забезпечення предметів, завдань конкурсів, турнірів, олімпіад;

 розробка та сприяння виданню науково-методичних посібників, навчальних комплексів з грифом МОНУ, рекомендацій, статей у збірниках ДАК, Міжнародних, Всеукраїнських конференцій;

виявлення проблем, пов'язаних з організацією освітнього процесу в закаладах загальної середньої освіти, під час курсової підготовки, вивчення стану питань на місцях, вжиття заходів щодо їх усунення;

– створення належних умов для безперервного фахового вдосконалення, підвищення професійної компетентності, навчання педагогічних і керівних кадрів закладів освіти (ЗДО, ЗЗСО, ЗП(П-Т)О, ЗВО І-ІІ ст.);

методичний супровід (вивчення, коригування, розробка рекомендацій) викладання базових дисциплін, виконання державних стандартів у закладах освіти (написання методичних рекомендацій, порадників, інструктажів, пам’яток);

– трансформування наукових ідей у практику діяльності педагогічних і керівних кадрів закладів освіти;

науково-методичний супровід та підготовка педагогічних кадрів області для участі у проєктах (міжнародних, всеукраїнських), грантах;

координація діяльності методичних кабінетів, методичних об'єднань (кафедр) загальноосвітніх навчальних закладів, консультування за напрямом діяльності;

 проведення експериментально-дослідної, інформаційно-пошукової роботи, створення каталогів, картотек, банків педагогічної інформації, передового педагогічного досвіду тощо (текстові, електронні варіанти);

науково-методичний супровід процесу атестації, апробації, інноваційної освітньої діяльності;

– упровадження в практику педагогічної діяльності результатів науково-педагогічних досліджень;

популяризація (систематичне оновлення мобільної сторінки методиста на сайті інституту) методичної служби та результатів методичної роботи, літератури, що видається КЗ СОІППО (публікації в періодичній пресі);

– координація заходів міжнародного, всеукраїнського рівнів;

експертиза якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників, відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів, планів, програм, розкладу занять тощо;

– участь у грантах, проєктах, науково-методичних, освітніх та представницьких заходах (міжнародного, всеукраїнського, обласного, районного рівнів), конференціях, з'їздах, семінарах, нарадах, референдумах тощо (з публікацією статей, тез);

співпраця з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, закладами вищої освіти та науково-дослідними установами, громадськими організаціями за напрямами діяльності.

Положення про навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку

Самоактуалізація – у самомотивації, або від формальної – до інформальної освіти (робота під час карантинних заходів COVID-19)

Звіт навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за І півріччя 2023 року

Архів звітів

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO