Інтерв’ю з Панченко Світланою Миколаївною, кандидатом психологічних наук, доцентом, проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Одним з напрямів діяльності комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – КЗ СОІППО) є забезпечення професійного розвитку, підвищення кваліфікації та перепідготовки освітян області. З основних питань щодо нового Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (далі – Порядок) спілкуємося з Панченко Світланою Миколаївною, кандидатом психологічних наук, доцентом, проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи КЗ СОІППО.

 • Світлано Миколаївно, актуальною темою в освітньому просторі Сумщини є новий Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. Уточніть, будь ласка, якими нормативними документами регламентуються зміни.

Є перелік основних затверджених документів, якими ми керуємося при наданні даного напряму послуг для освітян. По-перше, інститут здійснює діяльність з підвищення кваліфікації відповідно 59 статті Закону України «Про освіту», яка передбачає визначення процедури, видів, форм, обсягів (тривалості), періодичності, умов підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти.

По-друге, Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 21 серпня 2019 року № 800 затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який набув чинності 03 вересня 2019 року (пункт 17 цього Порядку набув чинності 01.01.2020 року).

Набрання чинності цього Порядку стало довгоочікуваною подією для освітянської спільноти Сумської області у розумінні процедури підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти з 2020 року.

 • Які можливості з підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників забезпечуватимуться згідно затвердженого Порядку?

Хочу спочатку зробити акцент на основних принципах, на яких ґрунтується новий Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Перш за все, це принцип  «Гроші ходять за вчителем», механізм якого поступово доопрацьовується. На сьогодні відомо, що кошти на розвиток вчителів закладено у державну субвенцію НУШ, яка в держбюджеті складає 1,4 млрд. гривень. Сподіваємося, що найближчим часом буде зрозуміло, скільки на розвиток вчителів отримуватимуть заклади освіти і, відповідно, самі педагоги.

Другий принциповий підхід – учитель сам вирішуватиме, де і як підвищувати кваліфікацію. Уже з наступного року вчителі зможуть самостійно обирати форму, вид і місце підвищення своєї кваліфікації згідно зі своїми професійними потребами. Базуючись на таких засадах, освітянам надані більші можливості та самостійність у цьому процесі.

Згідно чинного Порядку, учителі можуть підвищувати кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном (окрім держав, що визнані державами-агресорами чи державами-окупантами). Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватися. До прикладу, можна узгодити проходження за інституційною формою (очна, заочна) та дистанційною; мережевою чи дуальною. Також підвищувати кваліфікацію можна на робочому місці педагога.

Підвищенням кваліфікації вважається навчання за відповідною освітньою програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах,  практикумах, тренінгах, вебінарах та майстер-класах, проходження стажування. Також можуть бути визнані як підвищення кваліфікації участь у програмах академічної  мобільності, самоосвіта, здобуття наукового ступеня чи вищої освіти. Проте, такі види мають особливості, що прописані у 26-30 пунктах Порядку, які слід враховувати при виборі.

Окрім форм та видів, які я зазначила раніше, учителі можуть самостійно обирати напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації, до яких відносять:

- заклади освіти або їх структурні підрозділи,

- наукові установи,

- юридичні особи;

- фізичні особи (у тому числі фізичні особи-підприємці).

Усі суб’єкти повинні провадити освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.

 • Розкажіть більш детально, як проходить процес планування підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти.

Згідно затвердженого Порядку планування підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладу освіти здійснюється у два етапи.

На першому етапі відбувається перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Зазначу, що орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на офіційних інформаційних ресурсах закладу освіти щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження (але не пізніше 25 грудня поточного року). На підставі орієнтовних планів, суб’єкти підвищення кваліфікації щороку формують регіональне замовлення для потреб відповідних областей.

Другий етап планування розпочинається після затвердження в установленому порядку кошторису закладу освіти на відповідний рік. Керівник закладу освіти (уповноважені ними особи) оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачений для підвищення кваліфікації працівників закладу освіти.

Протягом наступних 15 календарних днів з дня отримання зазначеної інформації кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, подає керівникові відповідного закладу освіти пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік. Ця пропозиція повинна містити таку інформацію:

 • тему (напрям, найменування) відповідної програми підвищення кваліфікації, (курсу, лекції, модуля тощо), форми;
 • обсяг (тривалість);
 • суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації, якого (яких) було обрано та місце проходження навчання;
 • вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання освітньої послуги.

Після цього пропозицію вчителя розглядатиме педагогічна рада, яка може уточнити її з урахуванням обсягу коштів, передбачених на підвищення кваліфікації.

Далі, на підставі плану підвищення кваліфікації, відбувається укладення договору про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації між закладом освіти та суб’єктами підвищення кваліфікації на відповідний рік.

Додатково зазначу, що не пізніше 25 грудня кожного року учитель повинен поінформувати керівника його закладу освіти або уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у поточному році. Відповідна інформація зберігається в особовій справі працівника відповідно до законодавства з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації.

 • Світлано Миколаївно, уточніть, на що слід звернути увагу, обираючи такий вид підвищення кваліфікації як стажування.

Якщо учитель виявив бажання підвищити кваліфікацію через стажування, то важливим етапом у межах цього виду є розробка та затвердження індивідуальної програми. Вона повинна містити інформацію про її обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання. Додатково може зазначатися інша інформація, що стосується проходження стажування педагогічним чи науково-педагогічним працівником.

Для проходження стажування суб’єкт підвищення кваліфікації та заклад освіти, працівник якого має пройти стажування, укладають договір. При цьому розроблена індивідуальна програма є невід’ємним додатком до такого договору.

Затвердженим Порядком визначено, що стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників може здійснюватися в закладах освіти, установах, освітніх організаціях. Зверну увагу на те, що є деякі особливості для працівників закладів освіти різних рівнів.

Так, стажування працівників закладів освіти (крім закладів вищої і післядипломної освіти) може здійснюватися за місцем роботи працівника або в іншому закладі освіти. Керівником такого стажування призначається педагогічний або науково-педагогічний працівник, який працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання «старший вчитель») та/або успішно пройшов сертифікацію в установленому законодавством порядку.

Щодо працівників закладів вищої і післядипломної освіти, то стажування може здійснюватися в закладі освіти за місцем роботи працівника, іншому закладі освіти або науковій установі. Керівником такого стажування призначається науково-педагогічний чи науковий працівник, який працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене звання і не менше 10 років досвіду роботи на посадах науково-педагогічних чи наукових працівників.

При цьому один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,2 кредиту ЄКТС.

 • Чи змінює Порядок вимоги до обсягу (тривалості), регулярності та періодичності підвищення кваліфікації для освітян?

Згідно затвердженого Порядку, обсяги та регулярність проходження відповідних програм підвищення кваліфікації залежать від місця роботи, тобто, у якому закладі освіти працює педагог. Зокрема:

- для педагогів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти для підвищення кваліфікації визначено не менше 150 годин  протягом 5 років;

- для педагогів закладів дошкільної, позашкільної та фахової передвищої освіти  - не може бути менше 120 годин на 5 років;

- для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти обсяг підвищення кваліфікації не може бути меншим ніж 6 кредитів ЄКТС протягом 5 років.

Підвищення кваліфікації керівних кадрів базується на тих самих засадах, окрім тих, які вперше призначені на відповідну посаду. Керівник, заступники керівника, керівник філії, відділення, циклової, методичної комісії закладу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, які вперше призначені на відповідну посаду, проходять підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом двох перших років роботи.

Керівник, заступник керівника закладу вищої, післядипломної освіти, керівник, заступник керівника факультету, інституту чи іншого структурного підрозділу, керівник кафедри, завідувач аспірантури, докторантури закладу вищої освіти, які вперше призначені на відповідну посаду, проходять підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом двох перших років роботи. Обсяги такого підвищення кваліфікації визначаються педагогічною (вченою) радою відповідного закладу освіти.

Важливо, що обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах ЄКТС (один кредит ЄКТС становить 30 годин). Обсяг (тривалість) програми підвищення кваліфікації визначається відповідно до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної (позааудиторної) роботи або в кредитах ЄКТС з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи.

У питанні періодичності підвищення кваліфікації є також свої особливості. А саме:

- педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти зобов’язані підвищувати кваліфікацію щороку;

- педагоги закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти мають підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на 5 років;

- педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти підвищують кваліфікацію також не рідше одного разу на 5 років.

 • Підготовка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції у світовий освітній простір. Розкажіть про основні напрями підвищення кваліфікації, визначені для вчителів у новому Порядку.

Як і в попередні роки, основним напрямом підвищення кваліфікації педагогічних працівників залишається розвиток їх професійних компетентностей. Мова йде про знання навчального предмета, фахових методик та технологій.

Сучасним напрямом підвищення кваліфікації є формування у здобувачів освіти  спільних для ключових компетентностей вмінь (уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, здатність співпрацювати з людьми тощо).

Зазначу, що особлива увага приділяється питанням психолого-фізіологічних особливостей здобувачів освіти певного віку, основам андрагогіки, створенню безпечного та інклюзивного освітнього середовища, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.

Інтеграція у світовий освітній простір неможлива без цифрової компетентності педагога, тому одним з напрямів підвищення кваліфікації визначено використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.

Серед перерахованих у новому Порядку напрямів має місце також формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти).

І, звичайно, для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників актуальним напрямом підвищення кваліфікації є розвиток управлінської компетентності.

Зверну увагу, що в разі викладання декількох дисциплін, педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загальної тривалості підвищення кваліфікації.

 • Світлано Миколаївно, які заходи здійснює інститут щодо реалізації нових можливостей з підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі освіти Сумської області у 2020 році?

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є закладом післядипломної освіти з багатою 80-річною історією. На сьогодні ми маємо безстрокову ліцензію на підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти з метою їх професійного розвитку відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Окрім того, ми більше 15 років здійснюємо підготовку  фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за ліцензованими спеціальностями та акредитованими освітньо-професійними програмами: «Управління навчальним закладом», «Практична психологія», «Педагогіка вищої школи».

Освітня діяльність є одним із основних напрямів діяльності інституту, що передбачає забезпечення післядипломної освіти, здобуття вищої освіти і задоволення інших освітніх потреб працівників галузі освіти Сумської області. Тому в 2020 році ми продовжуємо працювати над запровадженням гнучкої системи безперервної освіти педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі освіти області, забезпеченням підвищення їх кваліфікації (стажування) і перепідготовки (здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за акредитованими освітньо-професійними програмами).

Наш інститут, завдяки нормам Порядку, підтвердив статус суб’єкта підвищення кваліфікації. У 2020 році ми продовжуємо виконувати замовлення від управлінь, відділів освіти міськвиконкомів (міських рад), управлінь, відділів освіти, молоді та спорту, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад, що сформовані у 2019 році відповідно до умов співпраці у сфері підвищення кваліфікації освітян та надання вищої освіти громадянам.

Ми вже узгодили з закладами освіти Сумської області наш план освітньої діяльності і плани підвищення кваліфікації закладів освіти на 2020 рік відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської ОДА «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2020 році» від 24.06.2019 року № 430-ОД та наказу Департаменту освіти і науки Сумської ОДА «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області у 2020 році» від 24.06.2019 року № 431-ОД.

Навчання слухачів курсів згідно замовлення може проходити як на базі інституту, так і на базі інших закладів освіти.

Авторами програм підвищення кваліфікації є викладачі кафедр інституту (педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту; теорії і методики змісту освіти; соціально-гуманітарної освіти; психології; освітніх та інформаційних технологій), сертифіковані тренери, методисти, професійні та творчі наставники, справжні фахівці своєї справи. 50,7% професорсько-викладацького складу інституту має науковий ступінь (доктора чи кандидата наук) та/або вчене звання доцента.

За результатами навчання слухачам видаються документи (свідоцтва чи сертифікати) в залежності від обраного виду підвищення кваліфікації. Зміст документів приведений у відповідність до вимог документів про підвищення кваліфікації згідно пункту 13 Порядку.

Однак, для працівників комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, є важливим розуміння нових викликів і усвідомлення нових завдань, які постають перед нами.

Серед викликів можу виділити такі:

- демонополізація послуг підвищення кваліфікації, створення конкурентного поля на ринку послуг системи професійної підготовки і підвищення кваліфікації, подолання стереотипів та формалізму у цьому питанні;

- побудова індивідуальної освітньої траєкторії у ході вибору серед різноманітних програм підвищення кваліфікації вчителем – ключовою особою реформи середньої освіти;

- укладання суб’єктами підвищення кваліфікації договорів про співпрацю щодо підвищення кваліфікації безпосередньо з закладами освіти відповідно до їх планів підвищення кваліфікації на рік;

- забезпечення можливості перевірки достовірності документів про підвищення кваліфікації;

- підвищення кваліфікації щорічно педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти;

- запровадження принципу «Гроші ходять за вчителем», що передбачає запровадження платних освітніх послуг;

- державне замовлення МОН України, зокрема на підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, яке додається до регіонального замовлення третій рік поспіль; масштабне підвищення кваліфікації за кошти державної субвенції вчителів початкових класів (в межах дистанційного курсу на порталі EdEra та проведення тренерами очних сесій), навчання вчителів іноземних мов, музики та фізкультури, що навчатимуть першокласників за новим Державним стандартом початкової освіти МОН України за сприяння Британської Ради, Goethe-Institut, Посольства Франції в Україні, з допомогою Європейського фонду освіти, Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», громадської організації «Освіторія» у партнерстві з Новопечерською школою, Міжнародним фондом «Відродження» тренерами, що пройшли ретельну підготовку та ознайомлені з новим стандартом та методиками навчання.

Першочергові завдання, що визначені на 2020-2021 роки:

 1. Усвідомити необхідність створення позитивного іміджу КЗ СОІППО, зробити це предметом цілеспрямованої роботи усіх членів адміністрації та педагогічного колективу інституту. Стабільного якісного освітнього процесу, високого рівня професіоналізму викладачів та методистів, і навіть розвитку матеріально-технічної бази сьогодні недостатньо для впевненої конкурентоспроможності та яскравого вияву індивідуальності нашого закладу освіти як суб’єкта підвищення кваліфікації. Необхідний пошук власних переваг, особливостей діяльності, наприклад, привабливий індивідуальний підхід, можливо, висока мобільність чи оригінальні системи навчання, запрошення до викладання викладачів з закордону чи зв’язки з закладами вищої освіти, громадськими організаціями освітнього спрямування, можливість закордонного стажування тощо.
 2. Оприлюднити на веб-сайті інституту затверджені освітні програми підвищення кваліфікації на 2020 та 2021 рік. Зробити доступною для усіх педагогів області інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо) підвищення кваліфікації; форму відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо) підвищення кваліфікації; обсяг (тривалість) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо) підвищення кваліфікації; вартість підвищення кваліфікації тощо.
 3. Продовжити практику онлайн-опитування керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників з метою вивчення та врахування їх освітніх запитів і потреб, актуальної тематики курсів підвищення кваліфікації. Онлайн-анкета та додаткова інформація про підвищення кваліфікації на базі інституту розташована на головній сторінці нашого веб-сайту http://www.soippo.edu.ua
 4. Учити педагогів засобами спеціально розроблених курсів за вибором, складати свою індивідуальну освітню траєкторію, програму професійного саморозвитку (самопізнання, самооцінки, самоаналізу); учити визначати свої професійні цілі, і, звичайно, як планувати та організувати діяльність щодо їх досягнення.
 5. Оновлювати створений реєстр закладів освіти області, з якими здійснюється співпраця; продовжити укладання договорів про співпрацю безпосередньо з закладами освіти Сумської області відповідно до планів підвищення кваліфікації закладів освіти на 2020 рік (на сьогодні уже укладено понад 600 договорів). Готувати заступників директорів закладів освіти засобами спеціально розроблених курсів за вибором до планування підвищення кваліфікації та професійно-особистісного зростання педагогічних колективів, надавати їм методичну допомогу.
 6. Затвердити зміст та оформлення документів про підвищення кваліфікації КЗ СОІППО, приведені у відповідність до вимог документів про підвищення кваліфікації (згідно пункту 13 Порядку), а їх перелік оприлюднювати на веб-сайті інституту у рубриці «Навчальна робота» протягом 15 днів після закінчення навчання.
 7. Урізноманітнювати пропозицію короткотермінових курсів: експрес-курсів та курсів за вибором (30 год.) із актуальних, цікавих та ґрунтовно розроблених тем з метою задоволення щорічної потреби у підвищенні кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти. Інтерактивні лекції і семінари, тематичні дискусії, тренінги, практичні роботи, моделювання повинні бути побудовані з використанням сучасних інформаційних та інноваційних технологій, всебічно розкривати ідеї реформування освіти в Україні крізь призму педагогічної діяльності педагогів.
 8. Затвердити Положення про платні освітні послуги та оприлюднити на веб-сайті інститут вартість курсів підвищення кваліфікації у КЗ СОІППО.
 9. Розробити ефективну систему підвищення кваліфікації викладачів, методистів, сертифікованих тренерів та тренерів-педагогів, що пройшли спеціальну підготовку для навчання вчителів за новим стандартом та методиками навчання, кваліфікаційно-мотиваційну систему їх винагороди для підвищення якості освітнього процесу КЗ СОІППО.
 10. Постійно надавати слухачам курсів інформацію про наші успіхи та освітні послуги, консультаційну допомогу із усіх питань, що стосуються нового Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, з яким можна детальніше ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF

Ми готові уже сьогодні надати наші пропозиції закладам освіти Сумської області для складання ними перспективного плану курсів підвищення кваліфікації на 2021 рік. Сподіваємося, що підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників нашої області буде трактуватися освітянською спільнотою не як витрата, а як інвестиція, що принесе в майбутньому відчутний ефект.

Спілкувалася Зоя Попова, прессекретар КЗ СОІППО

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO