Факультет перепідготовки

 
Історія факультету
 
Факультет перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти створений на основі рішення Вченої ради Інституту (протокол № 5 від 23 червня 2006 року).
          З дня заснування факультет очолює кандидат філологічних наук, доцент Рудь Ольга Миколаївна.

 
           Науково-педагогічний стаж – 18 років. Сфера наукових досліджень – риторична культура майбутніх викладачів вищих навчальних закладів. Автор понад 40 друкованих праць. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.), неодноразово нагороджувалася грамотами Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, грамотами Сумського державного педагогічного університету та Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 
   
 
 
 
Заступник декана з виховної роботи – старший викладач кафедри теорії та методики вищої професійної освіти Єфремова Галина Леонідівна.
 
         
Науково–педагогічний стаж – 11 років. Сфера наукових досліджень – соціально–педагогічні умови адаптації майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності в процесі педагогічної практики. Учасниця 20 науково–практичних конференцій різного рівня, автор понад 30 друкованих праць. Нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, Сумського державного педагогічного університету.
           
 
 
 
 
 
           У деканаті факультету працюють методист навчального відділу, магістр з адміністративного менеджменту Кириленко Ніна Олексіївна та диспетчер Каретник Віта Іванівна.
 

До складу факультету ввійшло три кафедри: кафедра державного управління та педагогічного менеджменту (заснована 2005 р., завідувач кафедри – кандидат наук з державного управління Медведєв І.А.); кафедра соціально-гуманітарних дисциплін  та українознавства (заснована 1991 р., завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент Жук М.В.); кафедра методики вищої професійної освіти (заснована 2007 р., завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Чайченко Н.Н.).

Сьогодні підготовку майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі. На факультеті працює 3 доктора наук, 5 професорів,  21 кандидат наук, 25 доцентів, 10 Відмінників освіти України. Серед викладачів факультету - Заслужений учитель Української РСР, доцент, академік Академії педагогічних і соціальних наук м. Москва (Росія), професор кафедри, ректор СОІППО Живодьор Володимир Федорович, Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор Чайченко Надія Натанівна, Відмінник освіти України, член-кореспондент Міжнародної педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор Семеног Олена Миколаївна.

Викладачі факультету неодноразово нагороджувалися Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, грамотами Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та ін.

 Професор Чайченко Н.Н. нагороджена Грамотою Академії педагогічних наук, Грамотою ВАК України, є членом ради по захисту дисертацій. 

 
Надія Натанівна є фундатором наукової школи з методики хімії. Під її керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій, ще 5 аспірантів працюють над дисертаційними дослідженнями. Автор понад 100 наукових праць. 

Професор Семеног О.М.  – науковий керівник докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня у галузі теорії і методики професійної освіти. Член експертної та спеціалізованої ради по захисту дисертацій. Олена Миколаївна – учасниця 20 міжнародних і понад 30 всеукраїнських науково–практичних конференцій. Автор понад 150 наукових праць. 

 Активним учасником та організатором міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій є професор Живодьор В.Ф.

Автор понад 70 публікацій. Управлінець з 20–річним стажем роботи на керівних посадах. Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, Сумської облдержадміністрації. 

Викладачі факультету постійно працюють над удосконаленням свого наукового та професійного рівня. Завідувач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри Медведєв І.А., кандидат психологічних наук, доцент Кривопишина О.А. навчаються в докторантурі,  викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та українознавства Сурков В.В., Семеног А.Ю., викладач кафедри теорії та методики вищої професійної освіти Прядко Л.О. є аспірантами,  Михайлик І.М., старший викладач, Івашина Л.П., викладач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту – здобувачі наукового ступеня. Кандидатська дисертація доцента кафедри державного управління тапедагогічного менеджменту Семенова В.М. прийнята до захисту.  У різні роки 16 викладачів факультету закінчили магістратуру.  

Викладачі факультету пройшли тренінгові підготовки з проблем «Проектні технології», «Інтерактивні технології навчання», «Сучасні Інтернет ресурси»; проводять експеримент "Методика та технології соціально-педагогічної роботи в освітніх закладах".

Професорсько-викладацький склад факультету має вагомий науковий і навчально-методичний доробок, який за 2008 рік налічує 133 публікації. На особливу увагу заслуговують монографії Семеног О.М. «Етнолінгводидактична культура - невід'ємна складова фахової майстерності вчителя-словесника», «Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика», робочі зошити для практичних робіт з хімії Сударевої Г.Ф., Чайченко Н.Н., навчальні посібники Семеног О.М. «Культура наукової української мови», « Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки», Ніколаєнко С.П., Ситник Л.Г. «Тренінг програми "Intel® Навчання для майбутнього": з чого почати?».  Навчальні посібники О.М.Семеног, робочі зошити Н.Н.Чайченко, Г.Ф.Сударєвої одержали гриф МОН.

 

Завідувач кафедри соціально–гуманітарних дисциплін та українознавства, кандидат філософських наук, доцент Жук М.В є випускником програм обмінів США (проект «Гармонія» Програми «Громадські зв’язки», 1999 р.). 
 
 
Активний учасник міжнародних наукових проектів: «Освіта для демократії в Україні» (США, ЄС, Україна, 2000-2004), «Інтернет мережа громадянської освіти в Україні» (Україна, США проект IREX, 2002-2005), канадсько-українського проекту «Основи демократії», освітнього проекту випускників програм обмінів Держдепартаменту США «Антологія адаптованого досвіду: або для чого існують програми освітніх обмінів» (2004 р.), «Американська філософія освіти очима українських дослідників» тощо. Ініціатор та координатор міжнародних конференцій. Його наукові праці опубліковані у міжнародних виданнях Росії, Норвегії, Австрії, Польщі.
Професорсько-викладацький склад факультету є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій. За останній рік викладачі виступили з 67 доповідями на науково-практичних  конференціях різного рівня: на Міжнародному науковому конгресі «Державне управління та місцеве самоврядування» (м. Харків), на Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій» (м. Суми), «Вища освіта в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Київ), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (м. Суми), «Організація і впровадження профільної освіти в класах природничо-математичного напряму навчання" (Суми)тощо.
Викладачі співпрацюють з Інститутом педагогіки АПН України, Київським національним педагогічним університетом ім. Драгоманова, Полтавським державним педагогічним університетом, Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, відділом стилістики і культури мови Інституту української мови АН України, Глухівським державним педагогічним університетом ім. О.Довженка, Сумським державним університетом, Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка, Сумською обласною школою-інтернат ім. А.С. Супруна, Сумським обласним центром профілактики ВІЛ/Сніду, Сумським обласним палацом дітей та юнацтва та ін.

На факультеті створено умови для перепідготовки громадян як шляхом надання другої вищої освіти, так і шляхом підготовки магістрів. Мета організації та проведення процесу перепідготовки - підготовка громадян до самостійної діяльності, яка вимагає поглибленої освіти у відповідному напрямі та удосконалення знань професійної спеціалізації.

 
Спеціальності факультету
Підготовка фахівців на факультеті перепідготовки здійснюється за найвищими ІІІ-ІV рівнями акредитації, що дозволяє готувати спеціалістів і магістрів за чотирма спеціальностями.
Спеціальність 8.18010018 – Адміністративний менеджмент
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр.
Ліцензований обсяг - 40 осіб (сертифікат про акредитацію серії НД-ІV №195082 від 19 жовтня 2007 р.).
Кваліфікація – магістр з адміністративного менеджменту.
Форма навчання: денна, заочна.
Термін навчання: денна – 1 рік, заочна – 2 роки.
Фінансова основа навчання: контрактна.
Вступні випробування: комплексне тестування з основ економічної теорії та основ правознавства.
Підготовка студентів ведеться з наступних циклів дисциплін: цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін; цикл професійно-орієнтованих дисциплін.
Професійно-практичний напрямок: Фахівець з адміністративного менеджменту здатний виконувати наступні професійні роботи згідно з державним класифікатором професій: директор відділення; директор навчального пункту; керуючий (менеджер) готельного господарства; керуючий (менеджер) підприємством харчування; завідувач господарства (лісомисливського, мисливського, підсобного сільського, ставкового, рибного); завідувач очисних споруд; начальник диспетчерської служби; головний адміністратор (на комерційних підприємствах); завідувач відділу (місцеві органи державної влади); начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю), інспектор виконкому з організаційної роботи, керуючий агентством (страховим, торгівельним, нерухомості і т.ін.), директор малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т.ін.) тощо.
 Спеціальність 8.18010020 – Управління навчальним закладом
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр.
Ліцензований обсяг – 25 осіб (сертифікат про акредитацію серії НД-ІV № 195083 від 19 жовтня 2007 р.).
Кваліфікація – керівник навчального закладу.
Форма навчання: денна, заочна.
Термін навчання: денна – 1 рік, заочна – 2 роки.
Фінансова основа навчання: контрактна.
Вступні випробування: комплексне тестування з історії України та педагогіки.
Підготовка студентів ведеться з наступних циклів дисциплін: цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін; цикл професійно-орієнтованих дисциплін.
Професійно-практичний напрямок: Фахівець з управління навчальним закладом здатний виконувати наступні професійні роботи згідно з державним класифікатором професій: директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища та ін.); директор (ректор) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету та ін.); директор дошкільного виховного закладу; директор курсів підвищення кваліфікації; директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної та ін.); керівник школи, школи-дитячого садку, ліцею, гімназії тощо. 
Спеціальність 8.18010021 - Педагогіка вищої школи
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр.
Ліцензований обсяг – 25 осіб (сертифікат про акредитацію серії НД-ІV № 195981 від 17 червня 2008 р.).
Кваліфікація – викладач вищого навчального закладу.
Форма навчання: денна, заочна.
Термін навчання:денна – 1 рік, заочна – 2 роки.
Фінансова основа навчання: контрактна.
Вступні випробування: комплексне тестування з педагогіки та психології.
Підготовка студентів ведеться з наступних циклів дисциплін: цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін; цикл професійно-орієнтованих дисциплін.
Професійно-практичний напрямок: Основними сферами діяльності випускників-магістрів із вищою освітою за професійним спрямуванням «специфічні категорії» спеціальності 8.000005. Педагогіка вищої школи є: вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, університети тощо); науково-дослідні інституту і центри; установи державного управління вищою освітою.
Спеціальність 7.03010301 - Практична психологія
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.
Ліцензований обсяг – 25 осіб (ліцензія: серія АВ №363289, наказ МОН України від 09.07.2007 р. №1843-Л).
Кваліфікація – практичний психолог у закладах освіти.
Форма навчання: денна, заочна.
Термін навчання:денна – 1,5 роки, заочна – 2 роки.
Фінансова основа навчання: контрактна.
Вступні випробування: комплексне тестування з психології та педагогіки.
Підготовка студентів ведеться з наступних циклів дисциплін: цикл природничо-наукової підготовки; цикл професійно-орієнтованої (професійної та практичної) підготовки.
Професійно-практичний напрямок: У відповідності до національної програми «Освіта» спеціаліст повинен бути підготовленим до професійної роботи і виконувати такі види діяльності: практичний психолог у різних видах педагогічних закладів; викладачі освітніх закладів різних рівнів; співробітники психологічних, соціально-психологічних науково-дослідницьких, науково-методичних установ.
 
Від сесії до сесії ...
Навчальний процес відбувається на базі Сумського ОІППО, яка відповідає ліцензійним вимогам щодо забезпечення високого рівня фахової підготовки. Для успішного навчання студентів створено сучасну матеріально-технічну базу. Інститут має локальну телекомунікаційну систему з виходом в Інтернет, 4 комп’ютерні класи, конференц- і актову зали. Книжковий фонд бібліотеки становить понад 40 тисяч екземплярів і включає підручники, фахову та художню літературу. У бібліотеку щорічно надходить понад 125 видань газет та фаховихжурналів. З метою забезпечення високого рівня навчального процесу ректорат інституту підписав угоду з Сумською обласною бібліотекою та бібліотекою Сумського державного університету щодо використання бібліотечного фонду.
Навчання студентів здійснюється на підставі відповідних освітньо-професійних програм та навчальних планів.
У системі підготовки магістрів та спеціалістів важливе місце відводиться стажуванню як одному із складових компонентів навчально-виховного процесу. Мета стажування – закріплення теоретичних знань і умінь, оволодіння методикою дослідження та експериментування в реальних умовах практичної діяльності фахівців цього рівня, розвиток творчих здібностей, збір необхідних для виконання кваліфікаційної випускної роботи матеріалів. Основним завданням стажування є забезпечення поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю. Це дає можливість студенту практично спробувати свої сили в обраній професії,навчитися застосовувати знання, здобуті в процесі теоретичної підготовки, у професійній діяльності. Студенти проходять стажування в Сумській облдержадміністрації, Сумському центрі для дітей та молоді, в охоронній археологічній службі, в Головну управлінні агропромислового розвитку при ОДА, Сумському професійному ліцеї сфери послуг, Сумському державному педагогічному університеті ім.. А.С. Макаренка, Сумському державному університеті, в Управлінні праці та захисту населення Святошинської райдержадміністрації м. Києва, Сумському управлінні лісомисливського господарства, в Лебединській райдержадміністрації, у відділі культури та туризму Сумської міської ради, в ТОВ «Темп-СВ», ТОВ «НВО «Турбоенергомаш» та інших установах і організаціях Сумської області та України в цілому.
Програма магістерської підготовки включає дві складові – навчальну та науково-дослідну.
Мета наукової-дослідної роботи – вивчення магістрантом усіх елементів наукового дослідження, набуття практичних навиків ведення наукової роботи та досвіду обміну інформацією, підготовки дипломної магістерської і курсової роботи.
Завдяки науково-дослідній роботі магістранти набувають умінь: ставити завдання та формувати план дослідження у вибраній предметній сфері; виконувати бібліографічну роботу з використанням сучасних комп’ютерних технологій; вибирати необхідні методи дослідження, знати сучасні методики і модифікувати їх для цілей конкретного дослідження; обробляти одержані результати, аналізувати та інтерпретувати їх з урахуванням даних, які існують у науковій та науково-методичній літературі; представляти звіт виконаної роботи у вигляді статей, курсової роботи та магістерської дипломної роботи.
З метою оприлюднення наукових досягнень магістрантів на факультеті започатковано проведення вузівської науково-практичних конференцій «Проблеми розвитку українського суспільства очима молодих дослідників» та регіональної конференції «від творчого пошуку – до професійного становлення». Студенти беруть активну участь у всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях, які проводяться на базі інституту. 
На факультеті видається щорічний збірник наукових праць магістрантів «Актуальні проблеми сучасної науки», який був започаткований у травні 2007 р.
У 2008 році студентами було опубліковано понад 100 статей різної тематики загальним обсягом 25 друкованих аркушів.
У лютому 2008 р. за ініціативи активу академічних груп на факультеті було створено студентське наукове товариство, координатором якого є кандидат педагогічних наук, доцент Гиря О.О. Магістрантка Скоробагатько В. взяла участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-популярну або публіцистичну статтю серед молоді.
За активну участь у науковій роботі студентки Скоробагатько В., Тарасенко Ю., Губеладзе І. нагороджені грамотами Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації.  
У січні 2008 року на факультеті було створено Інститут кураторів, який очолила заступник декана з виховної роботи, старший викладач кафедри теорії та методики вищої професійної освіти Єфремова Г.Л. Головними завданнями Інституту кураторів є надання студентам допомоги в навчальній, науковій роботі, громадській діяльності, сприяння розвитку студентського самоврядування, виховання у студентів патріотизму, розвиток їх творчих здібностей та формування організаторських навичок.
Силами студентів в інституті проводяться урочистості з нагоди вручення залікових книжок, святкування Нового року, Восьмого березня, випускний вечір.
 
 
 У 2008 році студенти відвідали з екскурсією кінно-спортивну базу села Патріотівка, до Дня святого Миколая провели акцію «Зігрій серцем дитину», в рамках якої вручили подарунки вихованцям Сумського будинку малюка. В інституті створена футбольна команда, до складу якої входять як викладачі, так і студенти факультету. У стінах нашого інституту студенти мають чудові можливості не лише для навчання, а й для відпочинку.
 
Наші випускники
Головний спеціаліст Департаменту інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України Корпанець Л.П., директор загальноосвітньої санаторної школи-інтернат Аптерман О.Й., директор Конотопської загальноосвітньої школи І ступеня Яценко В.Б., заступник директора Сумської спеціалізованої школи №17 Мірошниченко Н.М., заступник директора з навчально-виховної роботи Сумської гімназії №1 Пчеляна Л.В., вчитель інформатики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 Дадонова О.П., методист Інформаційно-методичного центру Управління освіти Сумської міськради Нікітіна В.А., директор Тростянецького палацу дітей та юнацтва Деревянченко А.С., викладач Сумського медичного коледжу Сорговська В.В., викладач Сумського кооперативного технікуму Чумаченко Н.В., заступник директора з навчально-виробничої роботи Глинського професійного аграрного ліцею Павленко С.М., заступник начальника управління по роботі з особовим складом Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Динник М.М., завідувач конструкторським відділом проектування гвинтових і центробіжних компресорів ВАТ ВНДІ “Компресормаш” Бєлозьоров В.О., менеджер по реалізації магазину “Городник” м. Охтирки Жадан В.С., менеджер ТОВ НВО “Турбоенергомаш” Зотикова Г.О., практичний психолог Сумського слідчого ізолятора Лупійов І.В., заступник директора відділу автоматики СНМВО ім. М.В.Фрунзе Овчинніков І.Б., фахівець І категорії Сумського міського центру фізичного здоров'я «Спорт для всіх» Брижик М.С., вихователь Хоружівського дитячого будинку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Бугаєнко В.В., працівники Сумського ОІППО Лабудько С.П., Горон А.В., Декунова З.В., Лавська А.В., Клюніна Н.В., Ющенко О.О., Клочко О.М., Стукалова Т.Г., Крот Г.В., Кириленко Н.О., Кодимський С., Івашина Л.П., Байдак Ю.В. та ін.
 

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO