Навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку

P1015941 result

Час утворення – 21 грудня 2015 року (у 2008-2015 рр. у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти існував навчально-методичний відділ післядипломної освіти, у 2008-2005 рр. – методичний центр, у 2005-2003 рр. – методичні кабінети, до 2000 р. – методисти з окремих навчальних дисциплін (предметів).

Навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку (надалі відділ) Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (СОІППО) – структурний підрозділ інституту та науково-методична установа системи післядипломної педагогічної освіти, що здійснює діяльність, пов’язану з організацією післядипломної освіти педагогічних кадрів; підвищенням їх науково-методичного рівня, фахової майстерності та наданням методичної допомоги педагогічним і керівним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів.

Кадровий склад відділу – 19 методистів, 1 провідний фахівець.

Список методистів:

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Наванта-ження

1.

Сердюк Оксана Петрівна

завідувач відділу

1 ст.

2.

Блужан Татьяна Валеріївна

методист з виховної роботи (заступники директорів з виховної роботи)

1 ст.

3.

Деменков Денис Вікторович

методист з фізичної культури та основ безпеки життєдіяльності

0,5 ст.

4.

Іващенко Інна Іванівна

методист з управлінської діяльності (заступники директорів з навчальної роботи) 1 ст.

5.

Каленик Олександра Василівна

методист по роботі з обдарованою учнівською молоддю

1 ст.

6.

Карпуша Валентина Михайлівна

методист з фізики та астрономії

1 ст.

 7.

Кісільова Марина Вікторівна

Методист з біології, екології, природознавства та основ здоров’я

 1 ст.

8.

Клюніна Наталія Василівна

методист з іноземних мов (англійська, французька, німецька)

0,5 ст.

9.

Коренева Ірина Василівна

методист з трудового навчання та креслення

1 ст.

10.

Курган Ольга Володимирівна

методист з експериментально-дослідної діяльності та передового педагогічного досвіду

1 ст.

11.

Метейко Алла Володимирівна

методист з хімії

1 ст.

12.

Міщенко Лариса Борисівна

методист з дошкільного виховання

1 ст.

13.

Перлик Вікторія Володимирівна

методист по роботі з керівними кадрами (директори ЗЗСО)

0,5 ст.

14.

Попов Володимир Денисович

методист з географії та економіки

1 ст.

15.

Свєтлова Тетяна Володимирівна

методист з математики

1 ст.

16.

Сукачова Наталія Михайлівна

методист з національно-патріотичної роботи та «Захисту Вітчизни»

1 ст.

17.

Третьякова Олена Василівна

методист з історії, правознавства та курсів духовно-морального спрямування

1 ст.

18. Чхайло Людмила Михайлівна методист з зарубіжної літератури та мов національних меншинств 0,5 ст.

19.

Шерстюк Любов Миколаївна

методист з української мови та літератури

1 ст.

20.

Сущенко Аліна Олександрівна

провідний фахівець з діловодства та компьютерної графіки

1 ст.

Підпорядкований відділ проректору з науково-педагогічної та методичної роботи –

Удовиченко Ірині Віталіївні.

Метою діяльності відділу є організація безперервної роботи методичної служби області, підвищення науково-методичного рівня і фахової майстерності педагогічних і керівних кадрів дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів.

Основні функції діяльності навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку

Цільові функції:

інформаційно-коригуюча – спрямована на корекцію та оновлення інформації, яка постійно змінюється в результаті розвитку суспільства, освіти і науки, впровадження нових освітніх технологій;

компенсаторна – надання педагогам інформації, яка не була отримана під час навчання для здобуття вищої педагогічної освіти;

відновлювальна – оновлення знань і вмінь, які були частково або повністю втрачені в процесі трудової діяльності;

прогностична (або випереджальна) – врахування перспективи розвитку освіти та управління освітою, спрямування на використання новітніх ідей та технологій у педагогічній, керівній практиці;

навчальна – передача знань педагогам за напрямами методики, дидактики, фаху, змісту та теорії управління освітою; відпрацювання умінь та набуття відповідних навичок;

Організаційні функції:

діагностична – систематичне вивчення реального стану та рівня професійної компетентності педагогічних та керівних кадрів;

моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації кадрів;

організаційно-координуюча – удосконалення координації діяльності суб’єктів підвищення професійної компетенції на різних рівнях (від обласного інституту післядипломної педагогічної освіти до методичних кабінетів та об’єднань (кафедр) навчальних закладів) з метою уникнення дублювання у змісті та організації роботи з педагогічними та керівними кадрами;

контрольно-інформаційна – створення та підтримка зворотного зв’язку, системи інформаційного забезпечення (бази даних про якісні та кількісні показники, зміни) на всіх рівнях структурних підрозділів підвищення професійної компетентності кадрів;

маркетингова – підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів та конкурентноздатності підрозділу з урахуванням економічних, інноваційних, фінансових, соціальних та інших умов формування реклами, ціноутворення освітніх послуг у навчальних закладах, установах освіти.

Соціально-психологічні функції спрямовані на популяризацію підвищення рівня професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів, що має сприяти мотивації та розвитку їх творчої активності.

Напрями діяльності навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку:

науково-методичний – проведення досліджень у галузях: методології, змісту, теорії управління освітою; організація науково-дослідної роботи; супровід процесу атестації педагогічних працівників, навчальних закладів, викладання базових дисциплін;

плануючо-організаційний – організація та проведення науково-методичних заходів для всіх категорій педагогічних працівників; робота з обдарованими дітьми; організація представницьких заходів тощо;

експериментально-дослідний – дослідження, експериментальна перевірка, апробація освітніх інновацій в галузі дидактики, педагогіки, психології, методики, фаху, державного управління освітою, освітнього менеджменту тощо;

навчальний – просвітницька робота в системі освіти, популяризація передового педагогічного досвіду та інновацій в освіті;

інформаційно-аналітиrо-консалтинговий – надання інформаційних послуг закладам освіти, збір, аналіз, систематизація, обробка, узагальнення інформації;

психолого-педагогічний – відповідний супровід навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, консультування педагогічних працівників;

редакційно-видавничий – розробка, видання, редагування, рецензування науково-методичних посібників, рекомендацій, статей тощо;

коригуючий – координація методичної роботи педагогів та керівних кадрів області в атестаційний та післяатестаційний періоди.

Основні завдання діяльності навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку:

організація пошукових досліджень у галузі розробки, упровадження методик і технологій навчання та виховання, інклюзивної освіти, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними працівниками у галузі освіти, участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп тощо

– організація, спільно з науково-дослідними, науковими інститутами, громадськими організаціями, експериментальної роботи з питань навчання та виховання, апробація інновацій у галузі освіти;

організація проведення в області міжнародних, всеукраїнських, авторських заходів;

- організація та проведення представницьких педагогічних заходів (міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів): педагогічних виставок, ярмарок, фестивалів, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, педагогічних читань тощо у формі он-лайн, ве-бінар, інтернет-прес заходів; організація обласних заходів по роботі з обдарованою учнівською молодцю, шляхом проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, тренувальних зборів в інноваційних формах (колоквіуми, польові збори) тощо;

- організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів галузі освіти з питань управлінської діяльності, документообігу, акредитації, атестації, ліцензування навчальних закладів, освітнього коучінгу;

- організація та проведення (згідно з планом роботи КЗ СОІППО) педагогічної практики на курсах підвищення кваліфікації, спецкурсів з методики викладання навчальних предметів для вчителів області;

аналіз кадрового складу вчителів області, визначення потреб з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та надання відповідної сервісної методичної допомоги;

- оптимізація управлінської діяльності навчальних закладів;

розробка, апробація та впровадження освітніх систем, технологій

- упровадження перспективного педагогічного досвіду в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, консультування з питань упровадження сучасних форм методичної роботи (майстер-клас, лінгво-школа, методичний консиліум, мобільна спільнота, дидактико-методична студія та ін.);

розробка навчального забезпечення предметів, завдань конкурсів, турнірів, олімпіад;

 розробка та сприяння виданню науково-методичних посібників, навчальних комплексів з грифом МОНУ, рекомендацій, статей у збірниках ВАК, Міжнародних, Всеукраїнських конференцій;

виявлення проблем, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, під час курсової підготовки, вивчення стану питань на місцях, вжиття заходів щодо їх усунення;

– створення належних умов для безперервного фахового вдосконалення, підвищення професійної компетентності, навчання педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів (ЗДО, ЗЗСО, ДПТНЗ, ЗВО І-ІІ ст.);

методичний супровід (вивчення, коригування, розробка рекомендацій) викладання базових дисциплін, виконання державних стандартів у закладах освіти (написання методичних рекомендацій, порадників, інструктажів, пам’яток);

– трансформування наукових ідей у практику діяльності педагогічних і керівних кадрів закладів освіти;

науково-методичний супровід та підготовка педагогічних кадрів області для участі у проектах (міжнародних, всеукраїнських), грантах;

координація діяльності методичних кабінетів, методичних об'єднань (кафедр) загальноосвітніх навчальних закладів, консультування за напрямом діяльності;

 проведення експериментально-дослідної, інформаційно-пошукової роботи, створення каталогів, картотек, банків педагогічної інформації, передового педагогічного досвіду тощо (текстові, електронні варіанти);

науково-методичний супровід процесу атестації, апробації, інноваційної освітньої діяльності;

– упровадження в практику педагогічної діяльності результатів науково-педагогічних досліджень;

популяризація (систематичне оновлення мобільної сторінки методиста на сайті інституту) методичної служби та результатів методичної роботи, літератури, що видається КЗ СОІППО (публікації в періодичній пресі);

– координація заходів міжнародного, всеукраїнського рівнів;

експертиза якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників, відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів, планів, програм, розкладу занять тощо;

– участь у грантах, проектах, науково-методичних, освітніх та представницьких заходах (міжнародного, всеукраїнського, обласного, районного рівнів), конференціях, з'їздах, семінарах, нарадах, референдумах тощо (з публікацією статей, тез);

співпраця з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, вищими педагогічними навчальними закладами та науково-дослідними установами, громадськими організаціями за напрямами діяльності.

Положення про навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку

Звіт навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за І півріччя 2019 року

Архів звітів

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv  1545

баннер прозоро new