Інтерв`ю з нагоди Дня науки в Україні

foto  gritsajПроректор з наукової роботи Сумського ОІППО Сергій Михайлович ГРИЦАЙ:

«НАУКА – ЦЕ ДЕНЬ СЬОГОДНІШНІЙ І ПОГЛЯД У ДЕНЬ ЗАВТРАШНІЙ»

 

 

 

Досьє

На посаді з листопада 2015 року.

Закінчив Полтавський педагогічний інститут.

Працював викладачем суспільних дисциплін у Лебединському педагогічному училищі, доцентом кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Має досвід роботи в державних органах влади.

Кандидат педагогічних наук, доктор філософії.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування політичної культури майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу». Загалом має понад 20 наукових та науково-методичних робіт, з яких 2 навчально-методичні видання: «Вимірювання та статистика у галузі «Фізична культура і спорт» (2011), «Методологія науковий досліджень у діяльності вчителя фізичної культури» (2011). Є співавтором навчально-методичного посібника «Модульна технологія загально-правової підготовки студентів» (2008).

  • Сергію Михайловичу, в одному з перших інтерв`ю на посаді проректора з наукової роботи Сумського ОІППО Ви акцентували, що для нашого навчального закладу важливим є поєднання науки і практики, саме це забезпечує ефективний розвиток і позитивний результат в освітянській сфері загалом і для кожного педагога-освітянина окремо… Скажіть, сьогодні, коли в освіті скільки проблемних питань, Ви не змінили акценти?

  • Так, слушне запитання. Його доводиться чути дуже часто, мовляв, кому наука сьогодні потрібна. У цьому сенсі давайте згадаємо великого українця, людину, яка стала новатором не тільки в науці, а й у методах її організації – Володимира Івановича Вернадського. Він розглядав науку, як геологічну й історичну силу, що змінює біосферу й життя людини. Якщо не жити, так би мовити, одним днем, а дивитися у день завтрашній, потрібно обов’язково дбати про розвиток науки у всіх сферах людської життєдіяльності – сягаючи космосу і розглядаючи «земні» питання економіки, здоров’я людини, екології, безпеки життєдіяльності, і, зрозуміло, освіти.

Коли говоримо про наш інститут, який відноситься до галузі післядипломної освіти, зрозуміло, звертаємо увагу на певні його особливості як навчального закладу і наукової установи – поєднання науки і практики отримує тут нове звучання. Отож, найперше, хотів би зупинитися на наукових аспектах діяльності СОІППО. Наукова діяльність полягає у постійній пошуковій діяльності, що виражається у самостійних творчих дослідженнях викладачів та методистів з дидактичних основ, методології, змісту, теорії освіти та виховання, управління освітньої галузі. Підрозділи інституту ведуть дослідження з науково-дослідної теми – «Управління організаційним та науково-методичним супроводом інноваційних процесів в освіті Сумщини». У контексті децентралізації ми досліджуємо освітні округи на прикладі діяльності Слоутського навчально-виховного комплексу Березівської об’єднаної громади Глухівського району (До речі, це перша об’єднана громада на Сумщині). А згаданий навчальний заклад, що є одним із лідерів освіти Глухівщини, визначений опорною школою у процесі утворення на перспективу освітніх округів. У цьому аспекті ми зараз працюємо над створенням науково-дослідної лабораторії з питань організаційного функціонування освітніх округів. Наразі це актуально, на вивчення цього питання є суспільний запит.

  • Сергію Михайловичу, у складі СОІППО працюють 5 кафедр та 5 лабораторій. Що можна сказати про їхній науковий потенціал?

  • Найперше, відзначу – кафедри та лабораторії не є штучними утвореннями, вони функціонують, щоб якнайкраще здійснювати місію Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. На всіх 5 кафедрах та у 5 лабораторіях здійснюється активна робота по виконанню конкретних підтем, які загалом складають основну тему наукової роботи, яку ми означили вище. Тема сучасна, викликана життям і потребує серйозного дослідження, у якому поєднається наука і практика. Діяльність науково-педагогічних працівників, спрямована на проведення наукових досліджень та їх апробації, націлена на: здійснення науково-методичних досліджень викладачами та дисертаційних досліджень докторантами, аспірантами, здобувачами, захисту дисертацій, отримання наукових звань тощо; здійснення та апробація наукових та науково-методичних досліджень в галузі дидактики, педагогіки, психології, методики, державного управління, управління освітою, освітнього менеджменту під час наукових конференцій, форумів, семінарів, виставок. Так, наукова робота потребує відповідного фахового рівня. Сьогодні СОІППО має високий науково-викладацький потенціал, у нас збільшилася кількість докторів наук, доцентів, викладачі інституту захищають дисертації і отримують ступінь кандидата наук. У 2015 році успішно захистили докторські дисертації: наш керівник, в.о. ректора Юрій Олександрович Нікітін, к.і.н., доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти; Дмитро Володимирович Кудінов, к.і.н., доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти.

Колеги щиро вітали Валентину Миколаївну Успенську, старшого викладача кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти; С В Драновську, старшого викладача кафедри соціально-гуманітарної освіти;

Ю В Теслеву, методиста відділу моніторингу якості освіти, які поповнили когорту кандидатів наук нашого навчального закладу. Вдумаймось: методисти і викладачі нашого інституту, маючи великий практичний досвід, на основі вивчення реальних ситуацій і постійних комунікацій із учителями з усіх куточків області – вони як науковці розробляють цікаві і реальні теми, результати яких знову ж таки упроваджуються в роботу освітян уже на якісно вищому рівні. Науковцями і викладачами інституту за 2015 рік видано 116 науково-методичних видань, серед яких: підручники, навчально-методичні, навчальні посібники (рекомендовані грифом Міністерства освіти і науки України), підручники, навчально-методичні посібники, електронні навчальні посібники та посібники у електронному вигляді, словники, каталоги, довідники, хрестоматії, атласи (карти), альманахи, інформаційні збірники, бюлетені, банки даних, навчальні програми, навчально-методичні комплекси, методичні матеріали до практичних (семінарських) занять, методичні рекомендації.

  • Сергію Михайловичу, науковий світ – дуже мобільний, особливо сьогодні, в час інформаційних технологій, здається, навіть сприйняти те, що відбувається щомиті, важко. В той же час, інформаційно-комунікаційні технології дозволяють активніше спілкуватися. Чи прижилися новітні форми комунікацій в СОІППО?

  • Звичайно, ми йдемо в ногу з часом, і у грудні 2015 року інститутом проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» за участю зарубіжних представників вищих навчальних закладів Казахстану, Узбекистану, Грузії та Польщі. Спілкування в режимі он-лайн, через тисячі кілометрів, не зменшило наукової ваги розглянутих питань. Ми й далі вибудовуємо співпрацю з міжнародними науковими колами, зокрема, протягом 2015 року науково-педагогічні працівники СОІППО взяли участь у 8 міжнародних заходах: Міжнародний Українсько-Литовський освітній проект з позашкільної освіти; науково-практична конференція «ТОЛЕГЕН ТАЖИБАЕВ И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА», проведеної у рамках щорічних Тажибаєвських читань, що присвячені 75-річчю кафедри загальної та етнічної педагогіки Казахського національного університету імені Аль-Фарабі; Міжнародна конференція «Образование в инновационном «обществе знаний»: проблемы современности и адекватности», м. Барнаул; Міжнародна експертно-наукова конференція «Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій» м. Київ «Спілка дослідників вищої освіти України«, Університет Гон-Конгу (КНР), Київський національний університет; Міжнародна наукова конференція «Aktualne problemy nowoczesnch nauk» м. Przemysl, Poland (Польща); Європейська центральна Слав’янська конференція «Перша світова війна у Центральній і Східній Європі» (Польща); Українсько-польський проект «Шкільна академія підприємництва 3» (Польща); Десята міжнародна конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м. Київ. Рівень цих заходів зобов’язує наш інститут постійно, як кажуть, тримати руку на пульсі наукового життя, працювати над розробкою нових цікавих питань, упроваджувати досвід і ділитися ним з колегами. Додам, сьогодні ми активно працюємо над залучення до наукових розробок над актуальними темами третього джерела фінансування, так званий метод „фандрайзингу". Я вважаю, що СОІППО має достатній кадровий та науково-педагогічний потенціал, який спроможний забезпечити рівне партнерство в співробітництві з зарубіжними колегами, тому розвиток міжнародної діяльності інституту слід вважати невід’ємною складовою успішного європейського розвитку.

  • У чому Ви вбачаєте перспективи науково-дослідної роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти?

  • Як я вже відзначав, у нас багато дослідницької і аналітичної роботи над основним загальноінститутського наукового проекту «Управління організаційним та науково-методичним супроводом інноваційних процесів в освіті Сумщини». Будемо й надалі розвивати наукове співробітництво із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших завдань модернізації освітньої галузі на регіональному рівні. Зрозуміло, для ефективних комунікацій і надалі будемо організаторами науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та ін., із запровадженням телекомунікаційних систем за участю науковців з країн Єврозони, де будуть демонструватися результати наукових розробок. Працюючи на перспективу, плануємо активізувати роботу працівників інституту над дисертаційними дослідженнями, будемо створювати умови для їх участі у Міжнародних наукових заходах та можливість друкувати наукові статті у виданнях, включених до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collechion.

Наукова діяльність – це постійний пошук, аналітика, не заспокоєність. Хотілося б, щоб до інноваційної та дослідно-експериментальної роботи залучалися вчителі-практики, молоді і досвідчені науковці – тоді ми зможемо забезпечити консультування, координацію дослідно-експериментальної роботи в експериментальних навчальних закладах – це важливе завдання, поставлене сьогоденням.

Звертаючись до колег-науковців напередодні Дня науки в Україні, висловлюю щирі вітання за їхню копітку працю, за відданість своїй справі і бажання розвивати національну науку. Сьогодні, усупереч всім негараздам, що є, безперечно, в сучасному житті, необхідно пам’ятати головне: наука – це перспектива, це велике прагнення розуму і серця змінити день завтрашній, зробити його кращим. Отож, шановні колеги-науковці, усім бажаю невтомності у пошуках і відмінних результатів роботи, світлого людського щастя і благополуччя!  

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Офіційні посилання

presidentmonualogo ХРЦОЯОбаннер прозоро new

Додаткові посилання

DSJO logo

BPD 205

Група на Facebook

Facebook

Офіційні посилання

sumyodasoradaDepartmentIMZO